vakthunden.com > vakthund

Säkerhetsbestämmelser för Vakthunden

Allmänt

Så snart en hund efter anlagsprovet börjat dresseras till vakthund skall den ifråga om vård, transport m.m. betraktas som vakthund. Hund som på grund av dålig mentalitet bedöms vara farlig för vakthundsföraren skall på chefs order omedelbart avlivas.

Uppstallning, vård, transport m.m.

Uppstallningsplatsen som skall bestå av box i hundstall med rastgård, skall vara så konstruerad att hunden inte kan hoppa, gräva eller bita sig ut. Dörrarna till såväl box som rastgård skall vara låsta med nyckel eller hänglås och öppnas inåt. Nyckeln förvaras av vakthundföraren och reservnyckel skall finnas hos hundgårdsförmannen. Om uppställningsplatsen hastigt skall utrymmas, t ex vid eldsvåda, och vakthundföraren inte är närvarande eller inte inom rimlig tid kan infinna sig och låset inte går att forcera så skall vakthunden skjutas, om möjligt med bedövningsgevär.

Utrymningsplan skall vara förberedd

På dörrar och andra platser där så erfordras skall anslag med text “Varning! Vakthund” finnas.

Endast särskilt avdelade vakthundförare får utfordra, rykta eller i övrigt vårda hunden. Om vakthunden kan komma i kontakt med andra personer än hundföraren skall denne vid rastning, förflyttning till och från vakthundsplats (dressyrplats), vid veterinärbehandling etc. alltid bära munkorg. Även vid andra tillfällen skall hunden bära munkorg om hundföraren för sin egen säkerhet anser detta nödvändigt.

Vakthunden skall alltid föras i speciellt koppel, sk vakthundkoppel och halskedjan skall vara av rostfritt stål med livstids garanti (Dogsecurity.se). Utrustningen skall dagligen kontrolleras. En vakthundförare får samtidigt föra endast en hund. Under uppkoppling för dressyr vid påle eller löplina skall hundföraren hela tiden hålla i kopplet. Inte förrän hunden är säkert fastgjord får kopplet tas bort.

Figuranten skall vara noga instruerad om hundens räckvidd. En säkerhetsgräns med erforderlig marginal skall vara markerad exempelvis med markering på marken. Marken på dressyrplatsen skall vara sådan att figuranten inte riskerar att halka. Skyddsärm får inte vara fastspänd på figuranten eftersom ärmen snabbt skall kunna tas av. Även bitdräkt måste vara konstruerad så att figuranten kan komma ur den om hunden inte släpper då släppande inte ingår i dressyren.

Dressyrplatsen skall vara belägen så att obehöriga inte kan komma i kontakt med vakthunden. Då vakthund tjänstgör skall i anslutning till vaktområdets gränser finnas anslag “Varning! Vakthund” uppsatt. Inhägnader, byggnader och vakthundsburar skall vara konstruerade så att vakthunden inte kan bita eller gräva sig ut. Stängslets översta begränsningslinje bör ligga lägst 200 cm över markytan med 2 tagtrådar överst.

När det är möjligt så låser uthyrningsföretagets personal bevakningsområdet med egna lås när vakthund är i tjänst.

 

 

Copyright © 2007 - 2016 och därefter
https://vakthunden.com